Hours of Operation

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
12:30-13:30

- Rm 1 -
Dan WANG

- Rm 2 -
Zhiri YUAN

- Rm 1 -
Dixi WANG

- Rm 1 -
Yuxin CAI

- Rm 2 -
Qian YUAN

- Rm 1 -
Kai Fung KAN

- Rm 2 -
Jingling YANG

- Rm 1 -
Yiping YANG

13:30-14:30

- Rm 1 -
Hang CHEUNG

- Rm 1 -
Qile YAN

- Rm 1 -
Wai Ho CHAK

14:30-15:30

- Rm 1 -
Rihuan KE

- Rm 1 -
Chor Hung LI

- Rm 1 -
Chun Yin SIU

- Rm 1 -
Huadong YAO

15:30-16:30

- Rm 1 -
Chin Ching YEUNG

- Rm 1 -
Ying XIE

- Rm 1 -
Hoi Dong NG

- Rm 2 -
Chun Ho LAU

- Rm 1 -
Xin SU

- Rm 1 -
Jing XIN

16:30-17:30

- Rm 1 -
Ning JIANG

- Rm 1 -
Jianhui LI

- Rm 1 -
Bowen LI

- Rm 1 -
Ka Fai WONG

- Rm 2 -
Yan Lung LI

- Rm 1 -
Nan LIU

17:30-18:30

- Rm 1 -
Yu Hin LAI

- Rm 1 -
Ran TAO

- Rm 1 -
Shanjiang CHEN

- Rm 1 -
Hongru CHEN

18:30-19:30

- Rm 1 -
Chun Yin HAU

- Rm 1 -
Yang LIU

Note that the Faculty Tutor Q&A Centre will be closed whenever the university is closed.